Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 23 marca (piątek) 2018 r. godz. 800

 1. Sprawy regulaminowe

 2. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

 3. przyjęcie protokołu nr 45/18.

 4. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury w 2017 r. – DRUK NR 1/XLV
  - uwagi i wnioski.

 5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2017 i potrzeby na rok 2018 – DRUK NR 2/XLV.

 6. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za 2017 rok – DRUK NR 3/XLV.

 7. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 8. wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK NR 4/XLV,

 9. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawki – DRUK NR 5/XLV,

 10. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino – DRUK NR 6/XLV,

 11. podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze – DRUK NR 7/XLV,

 12. podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – DRUK NR 8/XLV,

 13. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2018 r.” – DRUK NR 9/XLV,

 14. ustalenia opłat za korzystanie z niestrzeżonego parkingu z ograniczonym nieodpłatnym czasem postoju, zlokalizowanym w Gryfinie przy ul. 1 Maja – DRUK NR 10/XLV – DRUK NR 10/XLV.

 15. Analiza sytuacji finansowej CW Laguna za lata 2015 -2017.

 16. Wolne wnioski i informacje.