Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej na posiedzeniu
w dniu 23 lutego (piątek) 2018 r. godz. 800

 1. Sprawy regulaminowe

 2. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

 3. przyjęcie protokołów nr 44/18.

 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę – DRUK NR 1/XLIV

 • uwagi i zapytania.

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 2. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK NR 2/XLIV,

 3. dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Gryfino instrumentem płatniczym – DRUK NR 3/XLIV,

 4. zmiany Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 – DRUK NR 4/XLIV,

 5. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok – DRUK NR 5/XLIV,

 6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025 – DRUK NR 6/XLIV,

 7. zmiany uchwały Nr XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – DRUK NR 7/XLIV,

 8. przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018 – DRUK NR 8/XLIV,

 9. rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa – DRUK NR 9/XLIV,

 10. Analiza działalności OSiR w latach 2016-2017 (po połączeniu z MOS).

 11. Wolne wnioski i informacje.