Materiały na sesję

 

  • DRUK NR 1/XLIV - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę.
  • DRUK NR 2/XLIV - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino.
  • DRUK NR 3/XLIV - Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Gryfino instrumentem płatniczym.
  • DRUK NR 4/XLIV - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018.
  • DRUK NR 5/XLIV - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok.
  • DRUK NR 6/XLIV - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025.
  • DRUK NR 7/XLIV - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 r.  w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
  • DRUK NR 8/XLIV - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.
  • DRUK NR 9/XLIV - Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.