Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 25 października (środa) 2017 r. godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

 • przyjęcie protokołów nr 36/17, 37/17.

 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. – DRUK NR 1/XL.

 2. Informacja o pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie – DRUK NR 2/XL.

 3. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gryfino za lata 2014-2015 – DRUK NR 3/XL.

 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 5. wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanych zmian granic administracyjnych miasta Gryfina – DRUK NR 4/XL,

 6. obciążania gminnych nieruchomości gruntowych służebnością przejazdu i przechodu – DRUK NR 5/XL,

 7. zmiany uchwały Nr XLII/333/93 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 29 grudnia 1993 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi gospodarczymi, stanowiących własność komunalną – DRUK NR 6/XL,

 8. zmiany uchwały nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r., w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 7/XL,

 9. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych w budynku nr 11, 11a, 11b w m. Chlebowo oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali – DRUK NR 8/XL,

 10. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino – DRUK NR 9/XL,

 11. przystąpienia Gminy Gryfino do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Odra+Oder” – DRUK NR 10/XL,

 12. ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gryfino biorących udział w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Gryfino – DRUK NR 11/XL,

 13. zmiany Uchwały Nr XXXIX/376/17 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – DRUK NR 12/XL,

 14. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 13/XL,

 15. ustanowienia uprawnień pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, ustalenia cen za usługi przewozowe oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w organizowanych przez Gminę Gryfino przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej – DRUK NR 14/XL,

 16. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok – DRUK NR 15/XL,

 17. zmiany Uchwały Nr XXXI/283/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2017 – DRUK NR 16/XL,

 18. rozpatrzenie skargi na działanie dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – DRUK NR 17/XL.

 19. Ocena funkcjonowania sytemu ustawy śmieciowej i ochrona środowiska w Gminie Gryfino.

 20. Wolne wnioski i informacje.