Materiały na sesję

 

 • DRUK NR 1/XXXVIII - Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 • DRUK NR 1-1/XXXVIII - Sprawozdanie finansowe Gminy Gryfino.
 • DRUK NR 1-2/XXXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 rok” oraz „Sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku”.
 • DRUK NR 1-3/XXXVIII - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 • DRUK NR 2/XXXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Gryfinie.
 • DRUK NR 3/XXXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Gryfinie.
 • DRUK NR 4/XXXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 54/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Wirów gmina Gryfino.
 • DRUK NR 5/XXXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń.
 • DRUK NR 6/XXXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino.
 • DRUK NR 7/XXXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń.
 • DRUK NR 8/XXXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2017.
 • DRUK NR 9/XXXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gryfino.
 • DRUK NR 10/XXXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/325/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i częściowych zwolnień z tych opłat oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Gryfino.
 • DRUK NR 11/XXXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok.
 • DRUK NR 12/XXXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025.
 • DRUK NR 13/XXXVIII - Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XIII/130/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 r.