Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
oraz Komisji Rewizyjnej
w dniu 19 maja (pitek) 2017 r. godz. 800

 1. Sprawy regulaminowe

  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  • przyjęcie protokołu nr 35/17 - KB
              
   nr 54/17 oraz 55/17 - KR

 2. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie za rok 2016 – DRUK NR 1/XXXVII.

 3. Sprawozdanie z działalności Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie w 2016 roku – DRUK NR 2/XXXVII.

 4. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Gryfinie za 2016 r. – DRUK NR 3/XXXVII

 5. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 6. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino – DRUK NR 4/XXXVII.

 7. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II – DRUK NR 5/XXXVII

 8. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino, obowiązujących w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – DRUK NR 6/XXXVII

 9. desygnowania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do pracy w Zespole do spraw budżetu obywatelskiego – DRUK NR 7/XXXVII

 10. wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Gryfino na rok 2017 – DRUK NR 8/XXXVII

 1. Analiza pozyskanych środków zewnętrznych przez stowarzyszenia, które pozyskują dotację od Gminy Gryfino.

 2. Analiza uchwały Nr XXVI/244/16.

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Kontrola inwestycji drogowej przy ul. Niepodległości w Gardnie.

 2. Wolne wnioski i informacje.