Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia (piątek) 2017 r. godz. 800

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołu nr 34/17

II. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 31 marca 2017.

III. Analiza pozyskanych środków zewnętrznych przez Gminę Gryfino.

IV. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2016 – DRUK NR 1/XXXVI

V. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok – DRUK NR 2/XXXVI

VI. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK NR 3/XXXVI
  2. przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2017 – DRUK NR 4/XXXVI
  3. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok – DRUK NR 5/XXXVI
  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025 – DRUK NR 6/XXXVI

VII. Wolne wnioski i informacje.