Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
w dniu 16 lutego (czwartek) 2016 r. godz. 1000

 1. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  2. przyjęcie protokołu nr nr 29/17

 2. Kontrola pracy wybranych świetlic wiejskich (komisja wyjazdowa).

 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. nadania nazwy rondu w Gryfinie – DRUK NR 1/XXXIII.

  2. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino do nowego ustroju szkolnego – DRUK NR 2/XXXIII.

  3. przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Gryfino na lata 2017-2019” – DRUK NR 3/XXXIII.

  4. przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 – DRUK NR 4/XXXIII.

  5. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2021 – DRUK NR 5/XXXIII.

  6. wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Gryfino – zakładu budżetowego Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie, do realizacji zadania pn. „Budowa łaźni parowej oraz wymiana centrali klimatyzacyjnej basenu sportowego w Centrum Wodnym „Laguna” w Gryfinie przy ul. Wodnika 1” – DRUK NR 6/XXXIII.

  7. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 115 w Gryfinie wraz ze sprzedażą udziału w gruncie – DRUK NR 7/XXXI.

  8. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino – DRUK NR 8/XXXIII.

  9. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3 – DRUK NR 9/XXXIII.

  10. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino w drodze darowizny od Powiatu Gryfińskiego, nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3 – DRUK NR 10/XXXIII.

  11. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok – DRUK NR 11/XXXIII.

 4. Wolne wnioski i informacje.