Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 25 stycznia (środa) 2017 r. godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. przyjęcie protokołu nr 28/16

II. Stan zabytków na terenie gminy Gryfino i możliwość ich renowacji.

III. Sprawozdanie z działalności komisji w 2016 r.

IV. Informacja Przewodniczącej Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie  w 2016 roku – DRUK NR 1/XXXII

V. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady w 2016 roku – DRUK NR 2/XXXII.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego – DRUK NR 3/XXXII.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gryfino do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Odra+Oder”– DRUK NR 4/XXXII.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK NR 5/XXXII.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/233/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Gryfinie – DRUK NR 6/XXXII.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. Określenia stawek opłat za usuniecie drzew lub krzewów na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 7a/XXXII
  2. określenia stawek opłat za usuniecie drzew lub krzewów na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 7b/XXXII
  3. Określenia stawek opłat za usuniecie drzew lub krzewów na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 7c/XXXII
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/198/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie” i nadania jej statutu - DRUK NR 8/XXXII.

VI. Wolne wnioski i informacje.