Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności
Gospodarczej na posiedzeniu
w dniu 2 grudnia (piątek) 2016 r. godz. 800

  1. Sprawy regulaminowe

    1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

    2. przyjęcie protokołu nr 29/16

  2. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej.

  3. Wolne wnioski i informacje.