Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności
Gospodarczej na posiedzeniu
w dniu 21 października (piątek) 2016 r. godz. 800

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. przyjęcie protokołu nr 28/16

II. Sprawozdanie z działalności Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Gryfinie za okres od 1 stycznia do 31 października 2016 r. – DRUK NR 1/XXX.

III. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. nadania nazwy rondu w Gryfinie – DRUK NR 2/XXX.
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie przy ul. Garbarskiej nr 2 – DRUK NR 3/XXX.
 3. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu przy ul. Grunwaldzkiej nr 10 w Gryfinie – DRUK NR 4/XXX.
 4. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK NR 5/XXX.
 5. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo – DRUK NR 6/XXX.
 6. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo – DRUK NR 7/XXX.
 7. upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ul. Opolskiej i Kołłątaja” – DRUK NR 8/XXX.
 8. przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego roku 2017 – DRUK NR 9/XXX.
 9. zmiany uchwały NR XLV/496/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009 r. – DRUK NR 10/XXX.
 10. wprowadzenia „Regulaminu korzystania z placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Gryfino w miejscowościach określonych w uchwale” – DRUK NR 11/XXX.
 11. wprowadzenia „Regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Gryfino w miejscowościach określonych w uchwale” – DRUK NR 12/XXX.
 12. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok – DRUK NR 13/XXX.
 13. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok – DRUK NR 14/XXX.

IV. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 30 września 2016.

V. Analiza projektu uchwały budżetowej na 2017 r.

VI. Wolne wnioski i informacje.