Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gryfinie w okręgu wyborczym Nr 5 zarządzonych na dzień 18 grudnia 2016 r.

INFORMACJA
w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej w wyborach
uzupełniających do Rady Miejskiej w Gryfinie w okręgu wyborczym Nr 5 zarządzonych
 na dzień 18 grudnia 2016 r.

Zasady powoływania członków obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających regulują:

  • art. 182 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.);
  • uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;
  • uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Prawo zgłaszania kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej mają pełnomocnicy tych komitetów wyborczych, które mają zarejestrowaną listę kandydatów na radnych w okręgu wyborczym, w którym zarządzone są wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Gryfinie.
Pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić tylko po jednym kandydacie do obwodowej komisji wyborczej.

Kandydatami na członków obwodowej komisji wyborczej, zgłaszanymi przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby, mogą być wyłącznie osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców gminy Gryfino.
Zgodnie z art. 153 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) nie mogą być członkami komisji wyborczych kandydaci w wyborach, pełnomocnicy wyborczy, pełnomocnicy finansowi oraz mężowie zaufania.

Skład osobowy obwodowej komisji wyborczej będzie liczyć 7 osób, w tym jedna osoba wskazana przez burmistrza spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

Zgłoszenia dokonuje się na druku, którego wzór określa załącznik do ww. uchwały Państwowej Komisji Wyborczej.

Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej upływa z dniem 18 listopada 2016 r. (piątek).

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ul. 1 Maja 16, pok. 6 w godz. 800 – 1530.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn