Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności
Gospodarczej na posiedzeniu
w dniu 21 października (piątek) 2016 r. godz. 800

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. przyjęcie protokołu nr 26/16

II. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2015/2016 – DRUK NR 1/XXIX.

III. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej Rady Miejskiej w Gryfinie – DRUK NR 2/XXIX.
 2. nadania nazw ulic w Wełtyniu – DRUK NR 3/XXIX.
 3. nadania nazwy ulicy w Gryfinie oraz nadania nazw ulic we wsi Żórawie – DRUK NR 4/XXIX.
 4. określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 5/XXIX.
 5. przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2016 – DRUK NR 6/XXIX.
 6. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK NR 7/XXIX.
 7. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XXI/183/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  i gminy Gryfino oraz uchwały oraz uchwały nr X/90/11 z dnia 28 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki – DRUK NR 8/XXIX.
 8. przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Gryfino na lata 2016-2025” – DRUK NR 9/XXIX.
 9. ustanowienia uprawnień pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, ustalenia cen za usługi przewozowe oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w organizowanych przez Gminę Gryfino przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej – DRUK NR 10/XXIX.
 10. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok – DRUK NR 11/XXIX.
 11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2016-2025 – DRUK NR 12/XXIX.

IV. Wolne wnioski i informacje.