Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej na posiedzeniu
w dniu 23 września (piątek) 2016 r. godz. 800

 1. Sprawy regulaminowe
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołu nr 25/16
 2. Analiza informacji burmistrza z wykonania budżetu za I półrocze 2016.
 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. – DRUK NR 1/XXVIII.
 4. Informacja na temat proponowanych stawek podatkowych na 2017 rok – DRUK NR 2/XXVIII.
 5. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia Statutu Gminy Gryfino – DRUK NR 3/XXVIII.
  2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 34/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym – DRUK NR 4/XXVIII.
  3. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 199/1, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino – DRUK NR 5/XXVIII.
  4. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino w drodze darowizny od Skarbu Państwa, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3 – DRUK NR 6/XXVIII.
  5. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3 – DRUK NR 7/XXVIII.
  6. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II – DRUK NR 8/XXVIII.
  7. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino – przy ul. Flisaczej (w obrębach nr 1 i nr 3 m. Gryfino) – DRUK NR 9/XXVIII.
  8. zmian budżetu Gminy Gryfino – DRUK NR 10/XXVIII.
  9. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwał:
   nr XXVI/233/16, nr XXVI/235/16 i nr XXVI/236/16 Rady Miejskiej w Gryfinie – DRUK NR 11/XXVIII.
 6. Wolne wnioski i informacje.