Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XXVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 25.08.2016

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - zmiana porządku obrad sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    

Nie głosowało:

 Leszek Jaremczuk      

Numer głosowania: 2
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołów z sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej - Druk nr 3/XXVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 8
Przeciw: 5
Wstrzymało się: 6
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Leszek Jaremczuk  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak

Przeciw:

 Zbigniew Kozakiewicz  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska      

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Łukasz Kamiński  Czesław Skonecki
 Bogdan Warda  Piotr Zwoliński    

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej nr 2. - Druk nr 4/XXVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Parsówek. - Druk nr 5/XXVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    

 Wstrzymało się:

 Czesław Skonecki      

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Gryfinie. - wniosek Komisji Rewizyjnej do Druku nr 6/XXVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 2
Przeciw: 11
Wstrzymało się: 6
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Rafał Guga  Małgorzata Wisińska    

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński  

Wstrzymało się:

 Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Bogdan Warda  Jolanta Witowska    

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Gryfinie. - Druk nr 6/XXVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    

Wstrzymało się:

 Bogdan Warda      

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3. - Druk nr 7/XXVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i częściowych zwolnień z tych opłat oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Gryfino. - Druk nr 8/XXVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Przeciw:

 Rafał Guga      

Wstrzymało się:

 Bogdan Warda      

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino. - Druk nr 9/XXVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Przeciw:

 Rafał Guga      

Wstrzymało się:

 Bogdan Warda      

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Akademia Kompetencji na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”. - Druk nr 10/XXVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    

Wstrzymało się:

 Bogdan Warda      

Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie oraz nadania jej statutu. - Druk nr 11/XXVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    

Nie głosowało:

 Małgorzata Wisińska      

Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do współpracy z Młodzieżową Radą Miejską w Gryfinie. - z kandydaturami - Druk nr 12/XXVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Nie głosowało:

 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk    

Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z nabrzeża w Gryfinie. - wniosek Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska do Druku nr 13/XXVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  

Wstrzymało się:

 Łukasz Kamiński  Tomasz Namieciński  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński

Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z nabrzeża w Gryfinie. - z wnioskiem Komisji Planowania i autopoprawkami - Druk nr 13/XXVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    

Wstrzymało się:

 Rafał Guga      

Numer głosowania: 16
Rozpatrzenie wezwań do usunięcia naruszenia prawa, dotyczących uchwał: nr XXIV/207/16, nr XXIV/209/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 r. oraz nr XXV/228/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 sierpnia 2016 r. - Druk nr 14/XXVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Leszek Jaremczuk  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński  

Przeciw:

 Rafał Guga  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  

Wstrzymało się:

 Łukasz Kamiński  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Jolanta Witowska

Nie głosowało:

 Krzysztof Hładki      

Numer głosowania: 17
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino. - Druk nr 15/XXVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska    

Wstrzymało się:

 Piotr Zwoliński      

Numer głosowania: 18
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2016-2025. - Druk nr 18/XXVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Bogdan Warda    

Numer głosowania: 19
Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gryfino. - nowa wersja - Druk nr 17/XXVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    

Wstrzymało się:

 Rafał Guga