Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej
w dniu 19 sierpnia (piątek) 2016 r. godz. 800

 1. Sprawy regulaminowe
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołu nr 24/16
 2. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej – DRUK NR 1/XXVI
 3. Sprawozdanie z działalności gminy w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej - OSP – DRUK NR 2/XXVI.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej – DRUK NR 3/XXVI.
  2. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej nr 2 – DRUK NR 4/XXVI.
  3. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Parsówek – DRUK NR 5/XXVI.
  4. utworzenia i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Gryfinie – DRUK NR 6/XXVI.
  5. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3 – DRUK NR 7/XXVI.
  6. ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i częściowych zwolnień z tych opłat oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Gryfino – DRUK NR 8/XXVI.
  7. zmiany uchwały nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK NR 9/XXVI.
  8. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Akademia Kompetencji na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” – DRUK NR 10/XXVI.
  9. powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie oraz nadania jej statutu – DRUK NR 11/XXVI.
  10. desygnowania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do współpracy z Młodzieżową Radą Miejską w Gryfinie – DRUK NR 12/XXVI.
  11. przyjęcia regulaminu korzystania z nabrzeża w Gryfinie – DRUK NR 13/XXVI.
  12. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwał nr XXIV/207/16, XXIV/208/16 i XXIV/209/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 r. – DRUK NR 14/XXVI.
  13. zmian budżetu Gminy Gryfino – DRUK NR 15/XXVI.
  14. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2016-2025 – DRUK NR 16/XXVI.
  15. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gryfino – DRUK NR 17/XXVI.
 5. Zapoznanie się z koncepcjami zmian organizacyjnych JOG Gryfino.
 6. Analiza kosztów utworzenia terenów użyteczności publicznej (place zabaw
  miejsca przeznaczone do kąpieli, kąpieliska, boiska, tereny rekreacyjne, przystanie żeglarskie, wypożyczalnie sprzętu).
 7. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 30 czerwca 2016.
 8. Wolne wnioski i informacje.