Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
w dniu 18 sierpnia (czwartek) 2016 r. godz. 1000

 1. Sprawy regulaminowe
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołu nr 21/16
 2. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej – DRUK NR 1/XXVI.
 3. Sprawozdanie z działalności gminy w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej - OSP – DRUK NR 2/XXVI.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej – DRUK NR 3/XXVI.
  2. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej nr 2 – DRUK NR 4/XXVI.
  3. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Parsówek – DRUK NR 5/XXVI.
  4. utworzenia i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Gryfinie – DRUK NR 6/XXVI.
  5. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3 – DRUK NR 7/XXVI.
  6. ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i częściowych zwolnień z tych opłat oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Gryfino – DRUK NR 8/XXVI.
  7. zmiany uchwały nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r.
   w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK NR 9/XXVI.
  8. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Akademia Kompetencji na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” – DRUK NR 10/XXVI.
  9. powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie oraz nadania jej statutu – DRUK NR 11/XXVI.
  10. desygnowania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do współpracy z Młodzieżową Radą Miejską w Gryfinie – DRUK NR 12/XXVI.
  11. przyjęcia regulaminu korzystania z nabrzeża w Gryfinie – DRUK NR 13/XXVI.
  12. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwał: nr XXIV/207/16, nr XXIV/208/16 i nr XXIV/209/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 r. – DRUK NR 14/XXVI.
  13. zmian budżetu Gminy Gryfino – DRUK NR 15/XXVI.
  14. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2016-2025 – DRUK NR 16/XXVI.
  15. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gryfino – DRUK NR 17/XXVI.
 5. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2015/2016 - (komisja wyjazdowa).
 6. Wolne wnioski i informacje.