Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 27 czerwca (poniedziałek) 2016 r. godz. 1130

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. przyjęcie protokołów nr 35/16, nr 36/16

II. Sprawozdanie z prac Zespołu ds. rozwiązań systemowych na rzecz osób niepełnosprawnych w gminie Gryfino – DRUK NR 2/XXIV

III. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały Nr XXXIII/258/93 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 5 stycznia 1993 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność komunalną – DRUK NR 3/XXIV
 2. zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 4/XXIV
 3. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Szczecińskiej nr 52 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali – DRUK NR 5/XXIV
 4. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Dołgie – DRUK NR 6/XXIV
 5. nadania nazwy drodze wewnętrznej – DRUK NR 7/XXIV
 6. wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Powiatu Gryfińskiego, w drodze darowizny, nieruchomości gruntowej położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym  nr 4 – DRUK NR 8/XXIV
 7. nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Krajnik, w zamian za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości – DRUK NR 9/XXIV
 8. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością gruntową zabudowaną, położoną w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5 – DRUK NR 10/XXIV
 9. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego – DRUK NR 11/XXIV
 10. przyjęcia apelu dotyczącego zapobiegania lokalizacji objazdowych przedstawień  i pokazów z udziałem zwierząt na terenach należących do Gminy Gryfino – DRUK NR 12/XXIV
 11. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok – DRUK NR 13/XXIV
 12. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok – DRUK NR 14/XXIV
 13. zmiany Uchwały Nr XI/86/15 z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 15/XXIV
 14. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik – DRUK NR 16/XXIV
 15. zarządzenia poboru na terenie gminy Gryfino podatków i opłat od osób fizycznych w drodze inkasa – DRUK NR 17/XXIV
 16. ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – DRUK NR 18/XXIV
 17. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 19/XXIV
 18. przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2016 – DRUK NR 20/XXIV

IV. Kontrola działalności i kosztów funkcjonowania wybranych samorządowych instytucji kultury, jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Gryfino za 2015 r.

V. Wolne wnioski i informacje.