Materiały na sesję

 

 • DRUK NR 1/XXIV - Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 • DRUK NR 1-1/XXIV - Sprawozdanie finansowe Gminy Gryfino.
 • DRUK NR 1-2/XXIV - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2015 rok” oraz „Sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku”.
 • DRUK NR 1-3/XXIV - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
 • DRUK NR 2/XXIV - Sprawozdanie z prac Zespołu ds. rozwiązań systemowych na rzecz osób niepełnosprawnych w gminie Gryfino.
 • DRUK NR 3/XXIV - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/258/93 Rady Miasta  i Gminy w Gryfinie z dnia 5 stycznia 1993 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność komunalną.
 • DRUK NR 4/XXIV - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino.
 • DRUK NR 5/XXIV - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Szczecińskiej nr 52  w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali.
 • DRUK NR 6/XXIV - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Dołgie.
 • DRUK NR 7/XXIV - Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
 • DRUK NR 8/XXIV - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Powiatu Gryfińskiego, w drodze darowizny, nieruchomości gruntowej położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 4.
 • DRUK NR 9/XXIV - Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Krajnik, w zamian za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości.
 • DRUK NR 10/XXIV - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością gruntową zabudowaną, położoną w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5.
 • DRUK NR 11/XXIV - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego.
 • DRUK NR 12/XXIV - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego zapobiegania lokalizacji objazdowych przedstawień i pokazów z udziałem zwierząt na terenach należących do Gminy Gryfino.
 • DRUK NR 13/XXIV - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok.
 • DRUK NR 14/XXIV - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok.
 • DRUK NR 15/XXIV - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/15 z dnia 6 sierpnia 2015 r.  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino.
 • DRUK NR 16/XXIV - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
 • DRUK NR 17/XXIV - Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru na terenie gminy Gryfino podatków i opłat od osób fizycznych w drodze inkasa.
 • DRUK NR 18/XXIV - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • DRUK NR 19/XXIV - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gryfino.
 • DRUK NR 20/XXIV - Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2016.