Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 24 maja (wtorek) 2016 r. godz. 900

Zmiana terminu- komisja odbędzie się wspólnie z komisją Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska w dniu 24.05. 2016 r. o godz. 900.

I.  Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. przyjęcie protokołu nr 21/16

II. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015 – DRUK NR 1/XXIII

III. Sprawozdanie z działalności zespołu do spraw osób niepełnosprawnych – DRUK  NR 2/XXIII

IV. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie  w 2015 roku – DRUK NR 3/XXIII

V. Informacja z realizacji zadań i zaplanowanych przedsięwzięć Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Gryfinie w roku 2015– DRUK NR 4/XXIII

VI. Sprawozdanie z działalności Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie w 2015 roku – DRUK NR 5/XXIII

VII. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. nadania nazwy ulicy w miejscowości Daleszewo – DRUK NR 6/XXIII
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo – DRUK NR 7/XXIII
 3. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino – DRUK NR 8/XXIII
 4. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego Uchwały  Nr XX/184/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2016 r. – DRUK NR 9/XXIII
 5. utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie”  i nadania jej statutu – DRUK NR 10/XXIII
 6. połączenia jednostki budżetowej pod nazwą Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie  z jednostką budżetową pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie – DRUK NR 11/XXIII
 7. wyrażenia zgody na budowę hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie – DRUK NR 12/XXIII
 8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2016-2025 – DRUK NR 13/XXIII
 9. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok – DRUK NR 14/XXIII
 10. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino, obowiązujących w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. – DRUK NR 15/XXIII
 11. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5 – DRUK NR 16/XXIII

VIII. Zapoznanie się z informacją na temat zakresu działalności stowarzyszeń kultury fizycznej korzystających z dotacji Gminy Gryfino.

IX. Wolne wnioski i informacje.