Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 25 marca (piątek) 2016 r. godz. 900

I.  Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. przyjęcie protokołu nr 19/16

II. Analiza i informacja na temat źródeł i wysokości środków zewnętrznych pozyskiwanych przez Gminę Gryfino w 2015 r.

III. Zapoznanie się z informacją Burmistrza na temat zadań drogowych zrealizowanych w 2015 r. na terenach wiejskich i terenie miasta Gryfino.

IV. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie za 2015 rok – DRUK NR 1/XX

V. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury w 2015 roku – DRUK NR 2/XX

VI. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 r. i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2016 r. – DRUK NR 3/XX

VII. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015 oraz potrzeb związanych z realizacją zadań na rok 2016 – DRUK NR 4/XX

VIII. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie przy ul. Słowiańskiej 1 – DRUK NR 5/XX
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica – DRUK NR 6/XX
 3. wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny, nieruchomości gruntowych stanowiących drogi, będących własnością Gminy Gryfino, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowe Czarnowo – DRUK NR 7/XX
 4. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XIII/130/11 z dnia 24 listopada 2011 r. – DRUK NR 8/XX
 5. oświadczenia dotyczącego utrzymania spójności terytorialnej Województwa Zachodniopomorskiego – DRUK NR 9/XX
 6. zmiany Uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2016 – DRUK NR 10/XX
 7. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok – DRUK NR 11/XX
 8. zamiaru utworzenia Żłobka Miejskiego w Gryfinie – DRUK NR 12/XX
 9. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – w obrębie 5 miasta Gryfino – DRUK NR 13/XX
 10. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno – usługowe strefa Gardno – etap II – DRUK NR 14/XX

IX. Wolne wnioski i informacje.