Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 22 marca (wtorek) 2016 r. godz. 830

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2/ Przyjęcie protokołów Nr 29/16, Nr 30/16, 31/16.

II. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XIII/130/11.

III. Pozyskanie informacji na temat funduszy unijnych pozyskanych przez Gminę Gryfino w roku 2015.

IV. Kontrola działalności i kosztów funkcjonowania wybranych samorządowych instytucji kultury, jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Gryfino za 2015 r.

V. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie za 2015 rok – DRUK NR 1/XX

VI. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury w 2015 roku – DRUK NR 2/XX

VII. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 r. i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2016 r. – DRUK NR 3/XX

VIII. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015 oraz potrzeb związanych z realizacją zadań na rok 2016 – DRUK NR 4/XX

IX. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie przy ul. Słowiańskiej 1 – DRUK NR 5/XX
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica – DRUK NR 6/XX
 3. wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny, nieruchomości gruntowych stanowiących drogi, będących własnością Gminy Gryfino, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowe Czarnowo – DRUK NR 7/XX
 4. oświadczenia dotyczącego utrzymania spójności terytorialnej Województwa Zachodniopomorskiego – DRUK NR 9/XX
 5. zmiany Uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2016 – DRUK NR 10/XX
 6. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok – DRUK NR 11/XX
 7. zamiaru utworzenia Żłobka Miejskiego w Gryfinie – DRUK NR 12/XX
 8. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – w obrębie 5 miasta Gryfino – DRUK NR 13/XX
 9. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno – usługowe strefa Gardno – etap II – DRUK NR 14/XX

V. Wolne wnioski i informacje.