Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 26 lutego (piątek) 2016 r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. przyjęcie protokołów nr 16/15, nr 17/15, nr 18/16

II. Analiza i informacja na temat źródeł i wysokości środków zewnętrznych pozyskiwanych przez Gminę Gryfino w 2015 r.

III. Informacja na temat wpływu map ryzyk i zagrożeń powodziowych na ewentualną konieczność wprowadzenia zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, uchwalonych dla gminy Gryfino i ich skutki finansowe – DRUK NR 1/XIX

IV. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK NR 2/XIX
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1 – DRUK NR 3/XIX
 3. przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 – DRUK NR 4/XIX
 4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  i gminy Gryfino w obrębie Wełtyń II – tereny usługowe – DRUK NR 5/XIX
 5. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2016 roku” – DRUK NR 6/XIX
 6. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino – DRUK NR 7/XIX
 7. sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok – DRUK NR 8/XIX
 8. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego Uchwały  Nr XVIII/162/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. – DRUK NR 9/XIX
 9. uchylenia uchwały Nr XVIII/157/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2016 r.  w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – DRUK NR 10/XIX
 10. zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – DRUK NR 11/XIX

III. Wolne wnioski i informacje.