Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 22 stycznia (piątek) 2016 r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. przyjęcie protokołów Nr 14/15, Nr 15/15.

II. Wypracowanie projektu uchwały ws. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na rok 2017r.

III. Informacja na temat harmonogramu remontu dróg gminnych oraz sprawozdanie zespołu do spraw budowy i modernizacji dróg – DRUK NR 1/XVIII

IV. Informacja Przewodniczącej Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie od początku VII kadencji do 31 grudnia 2015 roku – DRUK NR 2/XVIII

V. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady od początku VII kadencji do 31 grudnia 2015 roku – DRUK NR 3/XVIII
 2. nadania nazw ulicom w miejscowości Radziszewo – DRUK NR 4/XVIII
 3. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Gryfino, lokali mieszkalnych łącznie z gruntem i przynależnościami niezbędnymi do korzystania z lokali – DRUK NR 5/XVIII
 4. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osoby nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Parsówek – DRUK NR 6/XVIII
 5. udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej – DRUK NR 7/XVIII
 6. nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryfinie – DRUK NR 8/XVIII
 7. zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – DRUK NR 9/XVIII
 8. określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły – DRUK NR 10/XVIII
 9. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok – DRUK NR 11/XVIII
 10. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2016-2025– DRUK NR 12/XVIII
 11. przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2015 Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino – DRUK NR 13/XVIII
 12. Rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK NR 14/XVIII
 13. zmiany Uchwały Nr XV/120/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 15/XVIII
 14. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 – DRUK NR 16/XVIII

VI. Wolne wnioski i informacje