Materiały na sesję

 

 • DRUK NR 1/XVIII - Informacja na temat harmonogramu remontu dróg gminnych oraz sprawozdanie zespołu do spraw budowy i modernizacji dróg
 • DRUK NR 2/XVIII - Informacja Przewodniczącej Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie od początku VII kadencji do 31 grudnia 2015 roku.
 • DRUK NR 3/XVIII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady od początku VII kadencji do 31 grudnia 2015 roku.
 • DRUK NR 4/XVIII - Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Radziszewo.
 • DRUK NR 5/XVIII - Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Gryfino, lokali mieszkalnych łącznie z gruntem  i przynależnościami niezbędnymi do korzystania z lokali .
 • DRUK NR 6/XVIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osoby nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Parsówek.
 • DRUK NR 7/XVIII - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
 • DRUK NR 8/XVIII - Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryfinie.
 • DRUK NR 9/XVIII - Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 • DRUK NR 10/XVIII - Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów  w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
 • DRUK NR 11/XVIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok.
 • DRUK NR 12/XVIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2016-2025.
 • DRUK NR 13/XVIII - Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2015 Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino .
 • DRUK NR 14/XVIII - Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
 • DRUK NR 15/XVIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/120/15 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino.
 • DRUK NR 16/XVIII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.