Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 10 listopada (wtorek). godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o stanie finansów gminy Gryfino.

III. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2014/2015– DRUK NR 1/XV

IV. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 2/XV

V. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 3/XV

VI. Wolne wnioski i informacje.