Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 22 października (czwartek) 2015 r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie protokołu nr 10/15

II. Przygotowanie propozycji do projektu budżetu na 2016 rok.

III. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną gminną – DRUK NR 1/XIV
 2. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno-usługowe Gryfino – DRUK NR 2/XIV
 3. przygotowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane - DRUK NR 3/XIV
 4. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok – DRUK NR 4/XIV
 5. nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gryfinie – DRUK NR 5/XIV
 6. przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2015 – DRUK NR 6/XIV
 7. przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gryfino, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” – DRUK NR 7/XIV
 8. braku podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego – DRUK NR 8/XIV

IV. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego Uchwały  Nr XIII/104/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 września 2015 r.– DRUK NR 9/XIV

 1. zajęcie stanowiska do projektu uchwały w sprawie:
  - uwzględnienia wezwania – DRUK NR 9A/XIV
 2. zajęcie stanowiska do projektu uchwały w sprawie:
  - nieuwzględnienia wezwania – DRUK NR 9B/XIV

V. Wolne wnioski i informacje.