INFORMACJA w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 INFORMACJA

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zasady powoływania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej regulują:

  • art. 182 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.);
  • uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M.P. Nr 30 poz. 345 z późn. zm.).

Prawo zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy (lub upoważnione przez nich osoby) komitetów wyborczych, których listę kandydatów na posłów lub kandydata na senatora zarejestrowano na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla danego obwodu głosowania.
Pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej.

Kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy. Zgodnie z art. 153 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy nie mogą być członkami komisji wyborczych kandydaci w wyborach, pełnomocnicy wyborczy, pełnomocnicy finansowi oraz mężowie zaufania.

W skład obwodowej komisji wyborczej utworzonej dla obwodu liczącego do 2000 mieszkańców powołuje się od 6 do 8 osób, a dla obwodu liczącego od 2001 do 3000 mieszkańców od 8 do 10 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez niego osoby oraz po jednej osobie wskazanej przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych. W trzech obwodach odrębnych (Dom Pomocy Społecznej w Dębcach, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny w Nowym Czarnowie oraz Szpital Powiatowy w Gryfinie) skład osobowy wynosi od 4 do 6 osób zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby oraz jedną osobę wskazaną przez burmistrza spośród pracowników jednostki, w której utworzony jest obwód.
Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej nie gwarantuje, że dana osoba powołana zostanie w skład komisji, ponieważ w przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala się w drodze publicznego losowania.
Zgłoszenia dokonuje się na druku, którego wzór określa załącznik do ww. uchwały Państwowej Komisji Wyborczej.

Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa z dniem 2 października 2015 r. (piątek).

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ul. 1 Maja 16, pok. 6 w godz. 730 – 1530.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Gryfino, dnia 24 września 2015 r.

Lista załączników:
Zgłaszanie kandydatów - druk [166965 bajtów]