Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 17 września (czwartek) 2015 r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie protokołu nr 9/15

II. Spotkanie z Komisją Mieszkaniową.

III. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015r.

IV. Analiza działalności stowarzyszeń działających na terenie gminy.

V. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. – DRUK NR 1/XIII

VI. Informacja o współpracy z miastami partnerskimi oraz organizacjami samorządowymi, w których gmina Gryfino jest członkiem – DRUK NR 2/XIII

VII. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gryfino, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” – DRUK NR 3/XIII
 2. nadania nazwy drodze wewnętrznej – DRUK NR 4/XIII
 3. zmiany uchwały Nr LIII/559/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego
  w budynku przy ul. Zielnej 6A w Gryfinie – DRUK NR 5/XIII
 4. wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Gryfino, wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Gryfinie – DRUK NR 6/XIII
 5. zawierania porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia pozaszkolnych lub pozaprzedszkolnych punktów katechetycznych – DRUK NR 7/XIII
 6. kierunków działania Burmistrza w zakresie powołania europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej – DRUK NR 8/XIII
 7. poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego dotyczącego konieczności wprowadzenia rządowego programu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Ośrodków Pomocy Społecznej – DRUK NR 9/XIII
 8. zmiany Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2016 – DRUK NR 10/XIII
 9. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok – DRUK NR 11/XIII
 10. Rozpatrzenie skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK NR 12/XIII
 11. Rozpatrzenie skargi na działania Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji – DRUK NR 13/XII
 12. pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika – DRUK NR 14/XIII

VIII. Wolne wnioski i informacje.