Materiały na sesję

 

 • DRUK NR 1/XIII - Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
 • DRUK NR 2/XIII - Informacja o współpracy z miastami partnerskimi oraz organizacjami samorządowymi, w których gmina Gryfino jest członkiem.
 • DRUK NR 3/XIII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gryfino, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.
 • DRUK NR 4/XIII - Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
 • DRUK NR 5/XIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/559/10 z dnia 24 czerwca 2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Zielnej 6A w Gryfinie.
 • DRUK NR 6/XIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Gryfino, wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Gryfinie.
 • DRUK NR 7/XIII - Podjęcie uchwały w sprawie zawierania porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia pozaszkolnych lub pozaprzedszkolnych punktów katechetycznych.
 • DRUK NR 8/XIII - Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania Burmistrza w zakresie powołania europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej.
 • DRUK NR 9/XIII - Podjęcie uchwały w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego dotyczącego konieczności wprowadzenia rządowego programu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Ośrodków Pomocy Społecznej.
 • DRUK NR 10/XIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2016.
 • DRUK NR 11/XIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok.
 • DRUK NR 12/XIII - Rozpatrzenie skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
 • DRUK NR 13/XIII - Rozpatrzenie skargi na działania Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 • DRUK NR 14/XIII - Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.
 • DRUK NR 15/XIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie i do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie na kadencję lat 2016-2019.