Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 31 lipca (piątek) 2015 r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. przyjęcie protokołu nr 10/15

II. Ocena sytuacji finansowej gminy na podstawie analizy sprawozdania Rb-NDS za okres do 30 czerwca 2015.

III. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK NR 1/XI.

IV. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK Nr 2/XI.

V. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. powołania Zespołu do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników – DRUK NR 3/XI.
 2. zasięgnięcia opinii od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informacji o kandydatach na ławników – DRUK NR 4/XI.
 3. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino – DRUK Nr 5/XI.
 4. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – DRUK Nr 6/XI.
 5. wyrażenia zgodna nabycie przez Gminę Gryfino prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1 – DRUK Nr 7/XI.
 6. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na działkach gminnych, oznaczonych numerami: 257, 255/3, 466/7, położonych w obrębie nr 2 miasta Gryfino – DRUK Nr 8/XI.
 7. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – DRUK Nr 9/XI.
 8. wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Gryfino wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Gryfinie – DRUK Nr 10/XI.
 9. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – miejscowość Gardno –DRUK Nr 11/XI.
 10. rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 12/XI.

VI. Wolne wnioski i informacje.