Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 4 sierpnia (wtorek) 2015 r. godz. 800

I.  Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

II. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK NR 1/XI.

III. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK Nr 2/XI.

IV. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. powołania Zespołu do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników – DRUK NR 3/XI.
  2. zasięgnięcia opinii od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informacji o kandydatach na ławników – DRUK NR 4/XI.
  3. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino – DRUK Nr 5/XI.
  4. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – DRUK Nr 6/XI.
  5. wyrażenia zgodna nabycie przez Gminę Gryfino prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1 – DRUK Nr 7/XI.
  6. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na działkach gminnych, oznaczonych numerami: 257, 255/3, 466/7, położonych w obrębie nr 2 miasta Gryfino – DRUK Nr 8/XI.
  7. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – DRUK Nr 9/XI.
  8. wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Gryfino wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Gryfinie – DRUK Nr 10/XI.
  9. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – miejscowość Gardno –DRUK Nr 11/XI.

V. Kontrola remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Gryfino.

VI. Kontrola procesu przygotowania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przebiegu realizacji inwestycji budowy zespołu elektrowni wiatrowych pn. Parsówek I w obrębie geodezyjnym Parsówek, Drzenin, Sobieradz.

VII. Wolne wnioski i informacje.