Materiały na sesję

 

 • DRUK NR 1/XI - Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie.
 • DRUK NR 2/XI - Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie.
 • DRUK NR 3/XI - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
 • DRUK NR 4/XI - Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informacji o kandydatach na ławników.
 • DRUK NR 5/XI - Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino.
 • DRUK NR 6/XI - Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • DRUK NR 7/XI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgodna nabycie przez Gminę Gryfino prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1.
 • DRUK NR 8/XI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na działkach gminnych, oznaczonych numerami: 257, 255/3, 466/7, położonych w obrębie nr 2 miasta Gryfino.
 • DRUK NR 9/XI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń.
 • DRUK NR 10/XI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Gryfino wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Gryfinie.
 • DRUK NR 11/XI - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – miejscowość Gardno.
 • DRUK NR 12/XI - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.