Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 24.06.2015 r. (środa) godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołu nr 7/15

II. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2014- DRUK NR 1/IX

III. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2014 – DRUK NR 1-1/IX

IV. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2014 rok” oraz „Sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku” – DRUK NR 1-2/IX.
  2. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok – DRUK NR 2/IX
  3. zmiany uchwały Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK NR 3/IX
  4. utworzenia i nadania statutu Szkole Muzycznej I stopnia w Gryfinie – DRUK NR 4/IX

V. Wolne wnioski i informacje.

VI. Wolne wnioski i informacje.