Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu  w dniu 18.06. (czwartek) 2015 r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie protokołu nr 7/15

II. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2014- DRUK NR 1/IX

III. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2014 – DRUK NR 1-1/IX

IV. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok – DRUK NR 2/IX
  2. zmiany uchwały Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK NR 3/IX
  3. utworzenia i nadania statutu Szkole Muzycznej I stopnia w Gryfinie – DRUK NR 4/IX

V. Wolne wnioski i informacje.