Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 21.05. (czwartek) 2015 r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie protokołu nr 6/15

II. Analiza zagrożeń na akwenach wodnych Gminy Gryfino.

III. Spotkanie z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

IV. Ocena wykorzystania i rozliczenia z dotacji klubów sportowych.

V. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie za rok 2014 – DRUK NR 1/VIII

VI. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie  w 2014 roku – DRUK NR 2/VIII

VII. Sprawozdanie z działalności Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie w 2014 roku – DRUK NR 3/VIII

VIII. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. Wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej w działkach gminnych oznaczonych numerami 217/6 i 225/1, położonych w obrębie nr 3 m. Gryfino – DRUK NR 4/VIII
  2. wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gryfino do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenie zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK NR 5/VIII
  3. przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącej prowadzenia prac remontowych na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Armii Radzieckiej w Gryfinie – DRUK NR 6/VIII
  4. zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Gryfino obejmującego likwidację aglomeracji wyznaczonej rozporządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 67/2006 z dnia 20 marca 2006 r. oraz wyznaczenie aglomeracji Gryfino – DRUK NR 7/VIII
  5. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok – DRUK NR 8/VIII
  6. zmiany Uchwały Nr VI/51/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik – DRUK NR 9/VIII
  7. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino, obowiązujących w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. – DRUK NR 10/VII
  8. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 – DRUK NR 11/VIII

IX. Wolne wnioski i informacje.