Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 23.04. (czwartek) 2015 r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie protokołów nr 5/15

II. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.

III. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi – DRUK Nr 1/VII

IV. Informacja o realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2014 – DRUK Nr 2/VII

V. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. nadania nazw ulicom w miejscowości Gardno – DRUK NR 3/VII
 2. nadania nazwy ulicy w miejscowości Gardno – DRUK NR 4/VII
 3. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Łużyckiej nr 23 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali – DRUK NR 5/VII
 4. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK NR 6/VII
 5. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK NR 7/VII
 6. zmiany Uchwały Nr V/40/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino – DRUK NR 8/VII
 7. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok – DRUK NR 9/VII
 8. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok – DRUK NR 10/VII
 9. desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Gryfinie do składu zespołu ds. opracowania harmonogramu budowy i remontów dróg na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 11/VII
 10. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – w obrębie Pniewo – DRUK NR 12/VII
 11. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie nr 4 miasta Gryfino – rejon ul. Artyleryjskiej – DRUK NR 13/VII
 12. zmiany Uchwały Nr XXVIII/230/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej Uchwałą Nr XLVI/406/14 z dnia 31 lipca 2014 – DRUK NR 14/VII

VI. Zapoznanie się z działalnością WTZ – komisja wyjazdowa.

VII. Wolne wnioski i informacje.