Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 19 marca  (czwartek) 2015 r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie protokołów nr 4/15

II. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2014  i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej – DRUK Nr 1/VI

III. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2015 – DRUK Nr 2/VI

IV. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. zmiany uchwały nr V/32/15 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gryfino – DRUK NR 3/VI
  2. przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2015 – DRUK NR 4/VI
  3. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok – DRUK NR 5/VI
  4. udzielenia Gminie Raciechowice dotacji celowej w 2015 roku – DRUK NR 6/VI
  5. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok – DRUK NR 7/VI
  6. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik – DRUK NR 8/VI
  7. przyjęcia „Programu opiekli nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2015 roku” – DRUK 9/VI

V. Spotkanie ze stowarzyszeniami na rzecz osób niepełnosprawnych.

VI. Wolne wnioski i informacje.