Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 19.02. (czwartek) 2015 r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie protokołów nr 3/15

II. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za 2014 r. – DRUK  Nr 1/V

III. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie za 2014 r. – DRUK  Nr 2/V

IV. Przedstawienie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta  i Gminy Gryfino za lata 2012-2013 – DRUK Nr 3/V

V. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych – DRUK NR 4/V
 2. zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – DRUK NR 5/V
 3. utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – DRUK NR 6/V
 4. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 28/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Brynki – DRUK NR 7/V
 5. przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 – DRUK NR 8/V
 6. ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym – DRUK NR 9/V
 7. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gryfino – DRUK NR 10/V
 8. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gryfino – DRUK NR 11/V
 9. zmiany Uchwały Nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie współdziałania Gminy Gryfino z Gminami: Banie, Bielice, Dobra, Goleniów, Kobylanka, Kołbaskowo, Stare Czarnowo, Szczecin, Widuchowa w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego – DRUK NR 12/V
 10. zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie – DRUK NR 13/V
 11. wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXXIV/295/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 maja 2013 r. – DRUK NR 14/V
 12. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń –obejście drogowe – DRUK NR 15/V
 13. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki – teren byłego sanatorium w Nowym Czarnowie – DRUK NR 16/V
 14. Rozpatrzenie wniosku o uchylenie Uchwały nr XIII/130/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie oraz o skierowanie zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Gryfinie – DRUK NR 17/V
 15. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino – DRUK NR 18/V
 16. wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – DRUK NR 19/V
 17. wyboru przedstawiciela Gminy Gryfino w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego – DRUK NR 20/V

VI. Zapoznanie się z działalnością świetlic wiejskich na terenie gminy – Komisja wyjazdowa.

VII. Wolne wnioski i informacje.