Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
wraz z Komisją Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 23 grudnia 2014 r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie protokołu nr 1/14 – Komisja Spraw Społecznych
  3. Wybranie Wiceprzewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

II. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2015 rok.

III. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2015 – DRUK NR 1/III
  2. określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Gryfino – DRUK NR 3/III
  3. uczczenia obchodów 70. rocznicy osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej – DRUK NR 4/III
  4. desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Komisji Mieszkaniowej – DRUK NR 5/III
  5. zmiany Uchwały Nr XLVI/399/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gryfino, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – DRUK NR 6/III
  6. przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino - DRUK NR 7/III
  7. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK NR 8/III

IV. Wolne wnioski i informacje