Akty prawa miejscowego 2015r.

 Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Miejską w Gryfinie w 2015 r.

L.p. Tytuł uchwały Publikacja
1. UCHWAŁA Nr IV/21/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015. Dz. Urz. Woj. Zach. z 6 lutego 2015 r. poz. 407
2. UCHWAŁA NR V/26/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. Dz. Urz. Woj. Zach. z 24 marca 2015 r. poz. 977
3. UCHWAŁA NR V/27/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Dz. Urz. Woj. Zach. z 24 marca 2015 r. poz. 978
4. UCHWAŁA NR V/28/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Dz. Urz. Woj. Zach. z 24 marca 2015 r. poz. 979
5. UCHWAŁA NR V/31/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym Dz. Urz. Woj. Zach. z 24 marca 2015 r. poz. 980
6. UCHWAŁA NR V/32/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 9 marca 2015 r. poz. 737
7. UCHWAŁA NR V/33/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 9 marca 2015 r. poz. 738
8. UCHWAŁA NR V/40/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 30 marca 2015 r. poz. 1100
9. UCHWAŁA NR VI/48/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok. Dz. Urz. Woj. Zach. z 1 kwietnia 2015 r. poz. 1157
10. UCHWAŁA NR VI/50/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok. Dz. Urz. Woj. Zach. z 1 kwietnia 2015 r. poz. 1158
11. UCHWAŁA NR VI/51/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. Dz. Urz. Woj. Zach. z 1 kwietnia 2015 r. poz. 1159
12. UCHWAŁA NR VI/52/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2015 roku”. Dz. Urz. Woj. Zach. z 28 kwietnia 2015 r. poz. 1590
13. UCHWAŁA NR VI/53/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok Dz. Urz. Woj. Zach. z 1 kwietnia 2015 r. poz. 1160
14. UCHWAŁA Nr VII/54/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Gardno Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 czerwca 2015 r. poz. 2386
15. UCHWAŁA Nr VII/55/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Gardno Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 czerwca 2015 r. poz. 2387
16. UCHWAŁA NR VII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 1 czerwca 2015 r. poz. 2187
17. UCHWAŁA NR VII/61/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok. Dz. Urz. Woj. Zach. z 11 maja 2015 r. poz. 1789
18. UCHWAŁA Nr VII/60/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok Dz. Urz. Woj. Zach. z 11 maja 2015 r. poz. 1788
19. UCHWAŁA Nr VII/64/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie nr 4 miasta Gryfino - rejon ul. Artyleryjskiej Dz. Urz. Woj. Zach. z 9 czerwca 2015 r. poz. 2317
20. UCHWAŁA Nr VII/65/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/230/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dz. Urz. Woj. Zach. z 11 maja 2015 r. poz. 1787
21. UCHWAŁA NR VIII/72/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok. Dz. Urz. Woj. Zach. z 5 czerwca 2015 r. poz. 2248
22. UCHWAŁA NR VIII/73/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. Dz. Urz. Woj. Zach. z 5 czerwca 2015 r. poz. 2249
23. UCHWAŁA NR VIII/75/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Dz. Urz. Woj. Zach. z 5 czerwca 2015 r. poz. 2250
24. UCHWAŁA NR IX/78/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok. Dz. Urz. Woj. Zach. z 1 lipca 2015 r. poz. 2617
25. UCHWAŁA NR IX/79/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 30  lipca 2015 r. poz. 2985
26. UCHWAŁA NR IX/80/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Szkole Muzycznej I stopnia w Gryfinie Dz. Urz. Woj. Zach. z 30  lipca 2015 r. poz. 2986
27. UCHWAŁA NR IX/81/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Dz. Urz. Woj. Zach. z 30  lipca 2015 r. poz. 2987
28. UCHWAŁA NR IX/82/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Dz. Urz. Woj. Zach. z 30  lipca 2015 r. poz. 2988
29. UCHWAŁA NR XI/86/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino. Dz. Urz. Woj. Zach. z 19   sierpnia 2015 r. poz. 3259
30. UCHWAŁA NR XI/87/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dz. Urz. Woj. Zach. z 19   sierpnia 2015 r. poz. 3260
31. UCHWAŁA NR XI/92/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok. Dz. Urz. Woj. Zach. z 13   sierpnia 2015 r. poz. 3205
32. UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok. Dz. Urz. Woj. Zach. z 13   sierpnia 2015 r. poz. 3206
33. UCHWAŁA NR XII/94/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 16 września 2015 r. sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Dz. Urz. Woj. Zach. z 20 października 2015 r. poz. 3990
34. UCHWAŁA NR XIII/95/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 września 2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej Dz. Urz. Woj. Zach. z 27 października 2015 r. poz. 4072
35. UCHWAŁA NR XIII/101/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015 Dz. Urz. Woj. Zach. z 5 października 2015 r. poz. 3748
36. UCHWAŁA NR XIII/102/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok. Dz. Urz. Woj. Zach. z 5 października 2015 r. poz. 3749
37. UCHWAŁA NR XIV/112/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok. Dz. Urz. Woj. Zach. z 5 października 2015 r. poz. 4318
38. UCHWAŁA NR XVI/129/15 RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 4/1, 7/1, 7/3, 7/4, 7/5 i 7/6w obrębie Pniewo Dz. Urz. Woj. Zach. z 11 stycznia 2016 r. poz. 61
39. UCHWAŁA NR XVI/131/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/144/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r Dz. Urz. Woj. Zach. z 11 stycznia 2016 r. poz. 62
40. UCHWAŁA NR XVI/132/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 11 grudnia 2015 r. poz. 5393
41. UCHWAŁA NR XVI/133/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Gryfinie, ul. Wodnika 1 i nadania statutu Dz. Urz. Woj. Zach. z 11 stycznia 2016 r. poz. 63
42. UCHWAŁA NR XVI/134/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior-WIGOR w Gryfinie Dz. Urz. Woj. Zach. z 11 stycznia 2016 r. poz. 64
43. UCHWAŁA NR XVI/135/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 9 grudnia 2015 r. poz. 5306
44. UCHWAŁA NR XVI/136/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/230/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dz. Urz. Woj. Zach. z 9 grudnia 2015 r. poz. 5307
45. UCHWAŁA NR XVI/137/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 11 grudnia 2015 r. poz. 5394
46. UCHWAŁA XVI/138/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015 Dz. Urz. Woj. Zach. z 11 grudnia 2015 r. poz. 5395
47. UCHWAŁA NR XVI/139/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok Dz. Urz. Woj. Zach. z 9 grudnia 2015 r. poz. 5308
48. UCHWAŁA Nr XVI/140 /15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/120/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 9 grudnia 2015 r. poz. 5309
49. UCHWAŁA Nr XVII/141/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2016 Dz. Urz. Woj. Zach. z 28 grudnia 2015 r. poz. 5636
50. UCHWAŁA NR XVII/147/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino dla części terenu w obrębie Wełtyń II Dz. Urz. Woj. Zach. z 20 stycznia 2016 r. poz. 404