Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
LIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 29 października 2014 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z LII sesji.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2013/2014 – DRUK NR 1/LIII

 • uwagi i zapytania.

V. Raport z badania jakości współpracy Miasta i Gminy Gryfino i organizacji pozarządowych w oparciu o Lokalny Indeks jakości Współpracy celem przedłożenia Radzie Miejskiej – DRUK NR 2/LIII

 • uwagi i wnioski.

VI. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie od  1 stycznia 2014 r. do 28 października 2014 r. – DRUK Nr 3/LIII

 • uwagi i wnioski.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady od 1 stycznia do 28 października 2014 r. – DRUK NR 4/LIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/193/12 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania  i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 5/LIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/262/13 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania  i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gryfino– DRUK NR 6/LIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – DRUK NR 7/LIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015 – DRUK NR 8/LIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym – DRUK NR 9/LIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – DRUK NR 10/LIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych
w obrębach ewidencyjnych: Borzym, Chwarstnica, Czepino, Drzenin, Sobiemyśl, Sobieradz, Wełtyń II, Wirów, Żórawie, Żórawki i nr 5 m. Gryfino – DRUK NR 11/LIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LII/436/14 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2014-2018”– DRUK NR 12/LIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. 1, 2 i 3 miasta Gryfino, dla terenu cmentarza komunalnego w obrębie nr 2 miasta Gryfino – DRUK NR 13/LIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – w obrębie Pniewo – DRUK NR 14/LIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK NR 15/LIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK NR 16/LIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XX. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK NR 17/LIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXI. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK NR 18/LIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXII. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2015 – DRUK NR 19/LIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXIII. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych w 2014 roku.

XXIV. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady

 • uwagi i zapytania.

XXV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

XXVI. Wolne wnioski i zakończenie sesji.