Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XLVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 30 czerwca 2014 r. o godz. 900

I. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Uhonorowanie piłkarzy ręcznych KS Energetyk Gryfino - Wicemistrzów Polski Młodzików.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2013 i nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

 1. sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2013 – DRUK Nr 1/XLVI
 2. sprawozdanie finansowe Gminy Gryfino – DRUK Nr 1-1/XLVI
 3. stanowiska Komisji Rady
 4. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2013 r. wraz z wnioskiem w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino
 5. przedstawienie opinii RIO dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok
 6. przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
 7. dyskusja
 8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2013 rok” oraz „Sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku” – DRUK Nr  1-2/XLVI
 9. podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium z wykonania budżetu za 2013 rok – DRUK Nr 1-3/XLVI

VI. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze danego roku budżetowego – DRUK Nr 2/XLVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gryfino – DRUK Nr 3/XLVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/364/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014 – DRUK Nr 4/XLVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK Nr 5/XLVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK Nr 6/XLVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK Nr 7/XLVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym – DRUK Nr 8/XLVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Gryfino – DRUK Nr 9/XLVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gryfino, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – DRUK Nr 10/XLVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Rozpatrzenie skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 11/XLVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Rozpatrzenie zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dotyczącego pisma mieszkańców sołectwa Sobieradz – DRUK Nr 12/XLVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej w Gryfinie – DRUK Nr 13/XLVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/230/12 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej Uchwałą Nr XXXII/279/13 z dnia 12 kwietnia 2013 r. – DRUK Nr 14/XLVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XXI. Wolne wnioski i zakończenie sesji.