Materiały na sesję

 

 • DRUK Nr 1/XLVI - sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2013.
 • DRUK Nr 1-1/XLVI - sprawozdanie finansowe Gminy Gryfino.
 • DRUK Nr  1-2/XLVI - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2013 rok” oraz „Sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku”.
 • DRUK Nr 1-3/XLVI - podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium z wykonania budżetu za 2013 rok.
 • DRUK Nr 2/XLVI - podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze danego roku budżetowego.
 • DRUK Nr 3/XLVI - podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gryfino.
 • DRUK Nr 4/XLVI - podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/364/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu  Gminy Gryfino na rok 2014.
 • DRUK Nr 5/XLVI - podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok .
 • DRUK Nr 6/XLVI - podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.
 • DRUK Nr 7/XLVI - podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.
 • DRUK Nr 8/XLVI - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym.
 • DRUK Nr 9/XLVI - podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Gryfino.
 • DRUK Nr 10/XLVI - podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gryfino, udostępnionych dla operatorów i  przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 • DRUK Nr 11/XLVI - rozpatrzenie skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
 • DRUK Nr 12/XLVI - rozpatrzenie zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dotyczącego pisma mieszkańców sołectwa Sobieradz.
 • DRUK Nr 13/XLVI - podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej w Gryfinie.
 • DRUK Nr 14/XLVI - podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/230/12 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej Uchwałą Nr XXXII/279/13 z dnia 12 kwietnia 2013 r.