Materiały na sesję

 

 1. DRUK Nr1/XLIV - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013.
 2. DRUK Nr 2/XLIV - Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013. 
 3. DRUK Nr 3/XLIV - Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2013.
 4. DRUK Nr 4/XLIV - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.
 5. DRUK Nr 5/XLIV - Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XV/145/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r.
 6. DRUK Nr 6/XLIV - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino
 7. DRUK Nr 7/XLIV - Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia środków funduszu sołeckiego.
 8. DRUK Nr 8/XLIV - Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Wełtyń”
 9. DRUK Nr 9/XLIV - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmian w studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obszarze geodezyjnym Parsówek-Sobieradz.
 10. DRUK Nr 10/XLIV - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości.
 11. DRUK Nr 11/XLIV - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń.
 12. DRUK Nr 12/XLIV - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 13. DRUK Nr 13/XLIV - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej Uchwałą Nr XXXII/279/13 z dnia 12 kwietnia 2013 roku.
 14. DRUK Nr 14/XLIV - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/364/14 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014.
 15. DRUK Nr 15/XLIV - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.
 16. DRUK Nr 16/XLIV - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.
 17. DRUK Nr 17/XLIV - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania i użytkowania nabrzeża w Gryfinie.