Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 19 marca ( środa) 2014r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. przyjęcie protokołów nr 38/14

II. Bezpieczeństwo publiczne.

III. Gospodarka odpadami na terenie gminy. Ocena funkcjonowania systemu po wprowadzeniu nowej ustawy śmieciowej.

IV Informacja dotyczące uporządkowania dróg gminnych, studzienek kanalizacyjnych po zimie 2013/2014

V. Stan dróg gminnych, plan doraźnych remontów dróg w 2014 roku. Sprawa miejsc parkingowych.

VI. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za 2013 r.– DRUK  Nr 1/XLII
 2. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie za 2013 r. – DRUK Nr 2/XLII
 3. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za 2013 r.  i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2014 r. – DRUK Nr 3/XLII
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – dz. nr 454/2 – DRUK Nr 4/XLII
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 26 w m. Stare Brynki – DRUK Nr 5/XLII
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 421/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Czepino – DRUK Nr 6/XLII
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/622/02 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, pomieszczeń przynależnych i udziału w nieruchomościach gruntowych, ustalenia zasad sprzedaży oraz bonifikat od ceny sprzedaży - DRUK Nr 7/XLII
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Gryfino środków funduszu sołeckiego – DRUK Nr 8/XLII
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy – sołtysów – DRUK Nr 9/XLII
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 10/XLII
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – DRUK Nr 11/XLII
 12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – DRUK Nr 12/XLII
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK Nr 13/XLII
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK Nr 14/XLII
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2014 roku – DRUK Nr 15/XLII
 16. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy – DRUK Nr 16/XLII
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia stanowiska Rady Miejskiej  w Gryfinie organom państwa – DRUK Nr 17/XLII
 18. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady

IV. Wolne wnioski i informacje.