Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
w dniu 20 marca 2014r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu nr 39/14, nr 40/14

II. Analiza sprawozdań z ferii zimowych przeprowadzonych w szkołach w Bibliotece Publicznej, jej filach oraz GDK i świetlicach wiejskich

III. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Biblioteki Publicznej i Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie za rok 2013.

IV. Analiza realizacji wniosków złożonych przez Komisję w 2013

V. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za 2013 r.– DRUK Nr 1/XLII
 2. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie za 2013 r. – DRUK Nr 2/XLII
 3. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za 2013 r.  i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2014 r. – DRUK Nr 3/XLII
 4. Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – dz. nr 454/2 – DRUK Nr 4/XLII
 5. Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 26 w m. Stare Brynki – DRUK Nr 5/XLII
 6. Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 421/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Czepino – DRUK Nr 6/XLII
 7. Zmiany uchwały Nr XLIX/622/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, pomieszczeń przynależnych i udziału w nieruchomościach gruntowych, ustalenia zasad sprzedaży oraz bonifikat od ceny sprzedaży - DRUK Nr 7/XLII
 8. Wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Gryfino środków funduszu sołeckiego – DRUK Nr 8/XLII
 9. Ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy – sołtysów – DRUK Nr 9/XLII
 10. Przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 10/XLII
 11. Podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – DRUK Nr 11/XLII
 12. Utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – DRUK Nr 12/XLII
 13. Zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK Nr 13/XLII
 14. Zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK Nr 14/XLII
 15. Przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2014 roku – DRUK Nr 15/XLII
 16. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy – DRUK Nr 16/XLII
 17. Przedstawienia stanowiska Rady Miejskiej w Gryfinie organom państwa – DRUK Nr 17/XLII

IV. Wolne wnioski i informacje.