Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XLII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 27 marca 2014 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołów z XL i XLI sesji.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za 2013 r. – DRUK  Nr 1/XLII

 • uwagi i wnioski.

V. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie za 2013 r. – DRUK Nr 2/XLII

 • uwagi i wnioski.

VI. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za 2013 r.  i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2014 r. – DRUK Nr 3/XLII

 • uwagi i wnioski.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – dz. nr 454/2 – DRUK Nr 4/XLII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 26 w m. Stare Brynki – DRUK Nr 5/XLII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 421/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Czepino – DRUK Nr 6/XLII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/622/02 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, pomieszczeń przynależnych i udziału w nieruchomościach gruntowych, ustalenia zasad sprzedaży oraz bonifikat od ceny sprzedaży - DRUK Nr 7/XLII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Gryfino środków funduszu sołeckiego – DRUK Nr 8/XLII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy – sołtysów – DRUK Nr 9/XLII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 10/XLII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – DRUK Nr 11/XLII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – DRUK Nr 12/XLII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK Nr 13/XLII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK Nr 14/XLII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2014 roku – DRUK Nr 15/XLII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy – DRUK Nr 16/XLII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XX. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia stanowiska Rady Miejskiej w Gryfinie organom państwa – DRUK Nr 17/XLII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXI.  Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady

 • uwagi i zapytania.

XXII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w punkcie III.

XXIII. Wolne wnioski i zakończenie sesji.