Rok 2014
Data ogłoszenia Tytuł Aktualne
2014-12-23   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji, znak AP-1.7820.86-4.2014.PM   Nie 
2014-12-23   Obwieszczenie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15kV    Nie 
2014-12-10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie abonenckiej stacji elektroenergetycznej 220/11/kV Nowe Czarnowo, na działce 20/6 w obrębie Nowe Czarnowo.   Nie 
2014-12-08   Obwieszczenie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wszczęciu postępowania   Nie 
2014-11-27   Obwieszczenie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wydaniu decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego   Nie 
2014-11-21   Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach wspólpracy z organizacjami pozarządowymi   Nie 
2014-11-19   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o miejscach w mieście Gryfino przeznaczonych pod sprzedaż choinek i ryb w dniach: od 12 do 24 grudnia 2014 r.   Nie 
2014-11-13   Obwieszczenie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wszczęciu postępowania    Nie 
2014-10-30   OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 października 2014 r.   Nie 
2014-10-30   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn.: "Wystawa Wielcy Polacy z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości"   Nie 
2014-10-20   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. „Integracja środowisk kolejarzy z terenu Gminy Gryfino poprzez organizację Święta Kolejarza"   Nie 
2014-10-16   OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 14 października 2014 r.   Nie 
2014-10-06   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotycząca sprzedaży kwiatów i akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych   Nie 
2014-09-25   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryf ino w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015"   Nie 
2014-09-25   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie konsultacji społecznych dotyczacych projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia trybu i szczególnych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej   Nie 
2014-09-23   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn.:"Promocja zdrowia w ramach zapobiegania cukrzycy"   Nie 
2014-09-08   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja patriotycznej uroczystości związanej z 75. rocznicą Agresji Sowieckiej na Polskę"   Nie 
2014-08-28   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.   Nie 
2014-08-25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w zakresie kultury fizycznej.   Nie 
2014-08-18   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wyboru ofert na wykonanie zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.   Nie 
2014-08-11   Dane o wniosku o wydaniu pozwolenia na budowę - przebudowę drogi powiatowej nr 1356Z   Nie 
2014-07-25   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. " Organizacja V Mistrzostw Świata w Rzucie Sztachetą połączonych z I Regionalnymi Targami Producentów".   Nie 
2014-07-23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.   Nie 
2014-07-22   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Stacji Bazowej Szerokopasmowego Internetu w technologii WiMax/LTE, na działce nr 37/62 w obrębie Dołgie, gm. Gryfino.   Nie 
2014-07-21   OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 14 lipca 2014 r. o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód: zlewni rzeki Tywy   Nie 
2014-07-21   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Wieczór pieśni ludowej i kresowej"   Nie 
2014-07-16   Obwieszczenia Starosty Gryfińskiego o wydaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę hali produkcji soków z częścią socjalno-biurową, wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych na terenie Parku Regionalnego w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym Gardno, na działkach nr: 72/34, 72/16 i 72/9.   Nie 
2014-07-16   Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego o wydaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą: „Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu zawala pomiędzy ulicami Czechosłowacką, Łużycką i Przystanią Delfinek w Gryfinie. Zadanie I – budowa kanalizacji deszczowej w zlewni zbiornika retencyjnego nr 2”, zlokalizowanej na terenie działek nr: 68, 71/1, 73, 74/4, 74/5 w obrębie ewidencyjnym Gryfino 5.   Nie 
2014-07-11   OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino   Nie 
2014-07-11   OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. 1, 2 i 3 miasta Gryfino, dla terenu cmentarza komunalnego w obrębie nr 2 miasta Gryfino   Nie 
2014-07-07   Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego o wydaniu decyzji nr 356/2014 (nr rejestru AB.6740.4.129.2014.LW) w sprawie zmiany decyzji nr 454/2013 o pozwoleniu na budowę obejmującej przebudowę instalacji spalania kotła nr 8 w Elektrowni Dolna Odra w celu obniżenia emisji NOX, ze względu na zmianę trasy rurociągów i lokalizacji urządzeń na działce nr 118/36 w obrębie ewidencyjnym Pniewo.   Nie 
2014-07-01   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie Stacji Bazowej Szerokopasmowego Internetu w technologii WiMax/LTE, na działce nr 37/62 w obrębie Dołgie, gm. Gryfino.   Nie 
2014-07-01   OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino dla części terenu w obrębie Wełtyń II, zatwierdzonego uchwałą Nr XXII/294/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 września 2000 r.   Nie 
2014-06-18   Obwieszczenia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wydania decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego   Nie 
2014-06-18   Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego w sprawie udzielenie pozwolenia na budowę.   Nie 
2014-05-28   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Banie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego    Nie 
2014-05-20   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja obozu sportowego w zakresie sztuk walki"   Nie 
2014-05-19   Ogłoszenie o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Wełtyń"   Nie 
2014-05-14   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn.:"Uczczenie pamięci ks. Jana Palicy - pierwszego proboszcza Gryfinna w latach 1945-1955"   Nie 
2014-05-13   Obwieszczenie Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej lokalizacji celu publicznego   Nie 
2014-05-13   Obwieszczenie Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin o wydaniu decyzji nr 22/2014   Nie 
2014-05-09   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.    Nie 
2014-04-24   Gmina Gryfino - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 20 lat, zespołu domków hotelowych   Nie 
2014-04-01   OBWIESZCZENIE - zawiadamia się wszystkie strony w sprawie że w dniu 18.03.2014 r. na wniosek Gminy Gryfino rozpatrywany przez Wójta Gminy Banie na podstawie postanowienia z dnia 14.03.2014 r. znak: SKO/Ma/420/981/14 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Nie 
2014-03-19   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. nr 290, 292 w obrębie Daleszewo i dz. nr: 84, 85, 174, 120/1, 153, 275, 221/1, 223, 224, 225, 260, 226/1, 226/2, 229 w obrębie Radziszewo 1, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia de 125/90/63 PE.   Nie 
2014-03-19   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. nr 1/31, 1/32, 2/1, 1/28, 40/7, 48/73, 50, 51/2, 38 w obrębie 4 miasta Gryfino oraz na działce nr 268 obr. 3 miasta Gryfino, polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1472Z – ulic: Kolejowej i 9 Maja w Gryfinie   Nie 
2014-03-12   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w zakresie kultury fizycznej   Nie 
2014-03-12   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości   Nie 
2014-03-04   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie nr 4 miasta Gryfino – rejon ul. Artyleryjskiej   Nie 
2014-03-03   Urząd Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr: 290, 292 w obrębie Daleszewo i nr 84, 85, 174, 120/1, 153, 275, 221/1, 221/2, 223, 224, 225, 260, 226/1, 226/2, 229 w obrębie Radziszewo 1.   Nie 
2014-02-28   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. nr 149 w obr. Radziszewo, polegającej na budowie gazociągu dn 90 PE niskiego ciśnienia.   Nie 
2014-02-28   Urząd Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1472Z – ulic: Kolejowej i 9 Maja w Gryfinie, realizowanej na działkach nr 1/31, 1/32, 2/1, 1/28, 40/7, 48/73, 50, 51/2, 38 w obrębie 4 miasta Gryfino oraz na działce nr 268 obr. 3 miasta Gryfino.   Nie 
2014-02-27   Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Nie 
2014-02-24   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, z zakresu edukacji: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym   Nie 
2014-02-11   OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o zakończeniu prac nad projektami planów zadań ochronnych dla 2 obszarów Natura 2000 i rozpoczęciu konsultacji społecznych opracowanych projektów dokumentów   Nie 
2014-01-31   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego    Nie 
2014-01-31   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO OGŁASZA NABÓR DZIECI DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2014/2015   Nie 
2014-01-28   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odprowadzeniu wód opadowych i gruntowych z terenu zawala, obejmującej zadanie I - budowę kanalizacji deszczowej w zlewni zbiornika retencyjnego nr 2, pomiędzy ul. Czechosłowacką, Łużycką i przystanią "Delfinek" w Gryfinie   Nie 
2014-01-20   OBWIESZCZENIE O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W ROKU 2014   Nie 
2014-01-14   OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino   Nie 
2014-01-14   OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 4/1, 7/1, 7/3, 7/4, 7/5 i 7/6 w obrębie Pniewo, gm. Gryfino   Nie