Materaiały na sesję

  • DRUK Nr 1/XLI - Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie  w 2013 roku.
  • DRUK Nr 2/XLI - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2013 rok.
  • DRUK Nr 3/XLI - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014.
  • DRUK Nr 4/XLI - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2014-2025.
  • DRUK Nr 5/XLI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń.
  • DRUK Nr 6/XLI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.
  • DRUK Nr 7/XLI - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. 1, 2 i 3 miasta Gryfino, dla terenu cmentarza komunalnego w obrębie nr 2 miasta Gryfino.
  • DRUK Nr 8/XLI - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – rejon wsi Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo.
  • DRUK Nr 9/XLI - Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gryfińskiemu Domowi Kultury.